Plánovaná oprava komunikace v Měrůtkách byla odložena

31.1.2023

Ředitelství silnic Zlínského kraje požádalo o prodloužení územního rozhodnutí na umístění stavby týkající se rekonstrukce silnice v Měrůtkách o dva roky. Záměrem investice je rekonstrukce průjezdního úseku silnice III/36726 ve směru na Hradisko. Jedná se o poslední nezrekonstruovaný mezilehlý úsek v zastavěném území obce o délce 180 m.
Součástí stavby bude kromě kompletní výměny konstrukce vozovky také kompletní rekonstrukce mostu včetně odstranění stávajícího mostu s lávkou. Dále budou provedeny přeložky trubních a kabelových inženýrských sítí, nutný minimální zásah do nových chodníků, sjezdů a účelových komunikací, úprava koryta Věžeckého potoka a přeložka jednotné kanalizace.
Celková délka mostu bude 12 metrů. Stavební práce budou probíhat za plné uzavírky silnice III/36726 v rozsahu stavby. Pro přístup chodců přes Věžecký potok bude zřízena provizorní přístupová trasa pro pěší včetně lávky. Součástí rekonstrukce silnice bude napojení místních komunikací, úprava sjezdů, přeložka nadzemního vede-ní NN, nadzemního vedení VO, místního rozhlasu, vedení CETIN a STL plynovodu.